Warunki licencyjne

na użytkowanie programu TAURO – PODŁOGÓWKA będącego własnością spółki ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS: NIP 633-20-46-248 ; REGON 277498181 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS: 0000004143 ; Kapitał zakładowy: 2 112 500 zł (dalej: ISKO).

 

§ 1.

Niniejszy dokument (dalej: LICENCJA) zawiera zasady użytkowania Programu TAURO - PODŁOGÓWKA(dalej: PROGRAM) oraz obowiązki i przywileje UŻYTKOWNIKA, a także producenta: ISKO Sp. z o.o.

§ 2.

Autorskie prawa majątkowe do programów, ich kopii, modyfikacji, źródeł i dokumentacji oraz wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z PROGRAMEM należą wyłącznie do ISKO.

§ 3.

 1. ISKO przekazuje kopię PROGRAMU UŻYTKOWNIKOWI, a UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU z zachowaniem poniższych zasad:
 2. Przekazany UŻYTKOWNIKOWI PROGRAM może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. UŻYTKOWNIK ma prawo do zainstalowania serwera bazy danych na jednym stanowisku komputerowych oraz do korzystania z PROGRAMU na jednym stanowisku komputerowym.
 4. Bezwzględnie zabrania się:
  • korzystania z programu na większej liczbie stanowisk i wykorzystywania większej liczbę zakładów niż wynikają one z nadanych uprawnień w niniejszej LICENCJI
  • wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze PROGRAMU w wersji wynikowej lub jej części
  • stosowania przedmiotowego PROGRAMU, jego części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu
  • odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim PROGRAMU, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji użytkownika (zwaną dalej: INSTRUKCJĄ).
 5. Przekazywanie praw UŻYTKOWNIKA PROGRAMU jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą ISKO, przy jednoczesnym przekazaniu nowemu UŻYTKOWNIKOWI przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA wszelkich kopii PROGRAMU i INSTRUKCJI użytkowanych przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA oraz po zaakceptowaniu przez nowego UŻYTKOWNIKA wszelkich warunków LICENCJI i gwarancji stosowanych przez ISKO. Zawarcie przez trzy strony (ISKO, były UŻYTKOWNIK, nowy UŻYTKOWNIK) odpowiedniej umowy (dalej: UMOWA TRÓJSTRONNA) dopełnionej bezwzględnie uiszczeniem przez nowego UŻYTKOWNIKA opłat związanych z przekazaniem LICENCJI jest dla stron umowy wiążącym przekazaniem LICENCJI, co skutkuje nabyciem przez nowego UŻYTKOWNIKA praw licencyjnych, a równoczesną ich utratą przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA. ISKO zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przekazanie LICENCJI nowemu UŻYTKOWNIKOWI.
 6. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zachowania szczególnej dbałości o bezpieczeństwo powierzonego PROGRAMU, tak aby nie dostał się do rąk osób trzecich.
 7. Nie wymaga zezwolenia ISKO sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego.

§ 4.

UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie aktualnych przepisów prawnych wynikających z ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów, na podstawie których definiowane i stosowane są w polskim ustawodawstwie wszelkie czynności, sposoby i formy ich prawidłowego realizowania, wspomagane na podstawie czy we współpracy z przedmiotowym PROGRAMEM.

§ 5.

UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do korzystania z oferowanych przez ISKO i na zasadach stosowanych w momencie przekazania PROGRAMU wszelkich usług w tym związanych m.in. z otrzymywaniem modyfikacji, usług szkoleniowych oraz opieki serwisowej.

§ 6.

Przez czas określony w gwarancji UŻYTKOWNIK LICENCJI otrzymuje nowe wersje programu nieodpłatnie. Po upłynięciu okresu gwarancyjnego UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zadeklarowania w ISKO formy odbioru kolejnych modyfikacji spośród oferowanych przez ISKO możliwości. ISKO, w sytuacji braku wyboru przez UŻYTKOWNIKA formy odbioru modyfikacji po zakończeniu gwarancji, zastrzega sobie prawo do wysyłania do UŻYTKOWNIKA modyfikacji PROGRAMU (za pobraniem), jeśli dana modyfikacja dotyczyć będzie zmian w przepisach prawa. Ilość modyfikacji regulowana jest wyłącznie przez ISKO.

§ 7.

W przypadku naruszenia zapisów niniejszej LICENCJI ISKO zmoże dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

§ 8.

ISKO ma prawo odstąpić od LICENCJI ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych w niniejszej LICENCJI i/lub gwarancji.

§ 9.

ISKO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania PROGRAMU, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania PROGRAMU.

§ 10.

W trakcie udostępniania PROGRAMU ISKO zobowiązuje się do modyfikowania PROGRAMU, aktualizowania go zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz usuwania wszelkich pojawiających się usterek, w czasie pozwalającym na ich prawidłowe przygotowanie i opracowanie odpowiedniej modyfikacji. Ewentualne wycofanie udostępnionego PROGRAMU poprzedzone będzie stosowną informacją w odpowiednim czasie.

§ 11.

W celu prawidłowego wywiązywania się przez ISKO i UŻYTKOWNIKA z zasad opisanych w niniejszej LICENCJI UŻYTKOWNIK PROGRAMU jest zobowiązany do zaakceptowania warunków licencji w drodze rejestracji programu.

§ 12.

ISKO zastrzega sobie zmianę oznaczenia numeru licencji w przypadku udzielenia UŻYTKOWNIKOWI uprawnienia do aktualizacji programu (kodowania modyfikacji). Zmiana taka, nawet jeżeli powoduje zmianę warunków płatności w związku z kodowaniem modyfikacji, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§ 13.

Do pozostałych elementów oprogramowania, niebędących jednocześnie programem komputerowym, stosuje się przepisy Prawa autorskiego dotyczące utworów.

§ 14.

 1. Niniejsza licencja zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć licencję w każdym czasie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. ISKO może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy UŻYTKOWNIK narusza przepisy niniejszej licencji.
 4. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy, UŻYTKOWNIK zwróci wszelkie materiały udostępnione przez ISKO na podstawie niniejszej licencji.

§ 15.

 1. Spory wynikłe z niniejszej licencji, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę ISKO.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą licencją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.